skip to Main Content
Det Skal Du Vide Om Binære Optioner Og Beskatning

Det skal du vide om binære optioner og beskatning

På lige fod med andre former for indtjening, så vil du naturligvis også blive beskattet af dine gevinster. Ligesom meget andet, der har med SKAT at gøre, så er det naturligvis ikke helt så simpelt, hvilket også er ensbetydende med, at du skal sørge for at læse grundigt omkring reglerne, inden du begynder at handle med optioner – og i særdeleshed inden du vælger at trække dine gevinster ud. Der er mange ting, du skal vide og derfor er det også uhyre vigtigt, at du sørger for at læse med nedenfor, hvor du kan lære alt om beskatning af binære optioner.

Skatteforhold for køb og salg af binære optioner

Som sagt, så skal du selvfølgelig beskattes af dine gevinster fra handel med binære optioner, hvilket foregår i henhold til Skatterådets bekræftelse af beskatning af handel med binære optioner, der er gældende fra d. 8. januar. Denne bekræftelse dikterer, at både tab og gevinster udledt via handel med binære optioner skal beskattes efter kursgevinstlovens §29, stk. 1. Ydermere, så skal det selvfølgelig også nævnes, at tab fra handel med binære optioner er omfattet af tabsbegrænsningsreglen, der findes i kursgevinstlovens §32. Overordnet set vil tab på handel med optioner kun kunne fradrages, hvis de faktisk omfatter finansielle kontrakter, eftersom de er kildeartsbegrænset.

Det vil dog forekomme at det udelukkende er i nogle tilfælde at tab på kontrakter f.eks. vil kunne modregnes i gevinst på aktier (ønsker du at læse mere specifikt om dette, så henvises du til retsinformationen på dette område). Både tab og gevinster vil blive opgjort efter lagerprincippet, der er at finde i kursgevinstlovens §33, stk.1:

  • Dette princip går ganske enkelt ud på, at enten tab eller gevinst på en kontrakt vil blive opgjort som værende en forskel mellem værdien af kontrakten ved indkomstårets udløb (primo) og ligeledes også værdien ved indkomstårets begyndelse (ultimo).
  • Hvis du har indgået en kontrakt i indkomståret, så stilles der ligeledes også krav til, at tabet eller gevinsten vil skulle opgøres som værende forskellen mellem værdien ved indkomstårets udløb og kontraktens anskaffelsessum.
  • Hvis du har realiseret kontrakten i indkomståret, så vil du samtidig også skulle opgøre enten tabet eller gevinsten som forskellen mellem afståelsesværdien på kontrakten og selve kontraktens værdi ved begyndelse af indkomståret.
  • Er kontrakten derimod blevet både anskaffet og ligeledes også realiseret i samme indkomstår, så vil dit eventuelle tab eller din gevinst blive opgjort som forskellen mellem afståelsesværdien og anskaffelsessummen.
  • Til sidst skal det naturligvis også nævnes, at hvis kontrakten er afviklet ved levering, så vil det overdragne aktiv eller passiv blive anset som værende erhvervet og afstået på afviklingsdagen og ligeledes også til markedsværdien på afviklingsdagen.

Med andre ord, så indebærer lagerprincippet, at både tab og gevinst bliver beskattet løbende. For de kontrakter, der bliver både indgået og afviklet i løbet af ét og samme indkomstår, vil lagerprincippet indebære, at både tab og gevinst skal opgøres i udgangen af det indkomstår, hvor den eller de respektive kontrakter udløber. Det sidstnævnte vil naturligvis oftest gøre sig gældende for handel med binære optioner, da en typisk kontrakts og dermed også en options løbetid oftest er meget kort. Hvis det er noget, du har et ønske om, at kunne læse mere om, så har du mulighed for at læse mere om opgørelse efter lagerprincippet hos SKAT.

Både tab og gevinster skal indregnes i kapitalindkomsten

Både eventuelle tab og gevinster skal selvfølgelig indregnes i din kapitalindkomst. Hvis du har valgt at handle med binære optioner på en platform, der er udenlandsk og ligeledes også er reguleret i udlandet, så skal du samtidig også huske at dine tab og gevinster skal angives på din selvangivelse for udenlandsk indkomst.
Sker indberetning til SKAT automatisk?
Både danske banker og såkaldte værdipapirhandlere har pligt til at indberette deres kunders aktivitet til SKAT, men du har ligeledes også selv pligt til at holde øje med, at hele indberetningen foregår på korrekt vis. Det er også ensbetydende med, at du selv er helt og aldeles ansvarlig for at beregne et korrekt nettoresultat, eftersom det normalt ikke er noget, som SKAT har mulighed for udføre som følge af mangelfulde oplysninger. Det er også ensbetydende med, at du ikke kan forvente, at det hele fungerer som det skal, blot fordi din bank eller din værdipapirhandler selv står for at indberette dine forskellige tab og gevinster til SKAT.

Hvis du handler fra en udenlandsk baseret platform, så er du helt og aldeles selv ansvarlig for, at sørge for at alle dine aktiviteter bliver indberettet korrekt til SKAT, da sådanne platforme og mæglere ikke indberetter noget automatisk. Det gør du blot ved at opgøre årets nettoresultat for alle dine finansielle kontrakter og derefter indberette det i rubrik 346 i din årsopgørelse. Hvis du glemmer at indberette et tab inden d. 1. juli indkomståret efter dine kontrakter er blevet handlet, så mister du muligheden for at kunne fratrække fremtidige gevinster. Dette gør sig gældende for mange, da langt de fleste bruger en udenlandsk platform til binære optioner.

Hvilken skattesats bruges til beskatning af binære optioner?

Da dine forskellige finansielle kontrakter bliver beskattet som værende en form for kapitalindkomst, så vil du normalt også skulle betale enten 37,5% eller derimod 42,7% som borger i en gennemsnitskommune. Det er dog noget, der afhænger meget af din øvrige lønindkomst og deslige, men selvfølgelig også dine samlede gevinster. Ydermere, så skal det også nævnes, at hvis din indkomst overstiger grænsen for topskat, der lyder på 467.300 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag plus kapitalindkomstbundfradraget på 41.400, så rammer du den høje skattesats, der i dette tilfælde lyder på 42,7%.

Hvilken/hvilke rubrikker skal jeg udfylde på min selvangivelse?

Hvis du har formået at opnå en samlet gevinst for dine handler, så skal du bruge rubrik 346, men hvis du derimod har oplevet et tab, så er det rubrik 85-87, der skal bruges. Hvis du samlet set har haft et tab på dine finansielle kontrakter i løbet af året, så skal du sørge for at SKAT er oplyst herom inden 1. juli året efter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *